Op donderdag 16 november organiseerde de VLW een online Rondetafel over

Is logistiek klaar voor de toekomst?

Debat over AI en logistiek & Circulariteit en logistiek.

* * *

Bekijk het webinar terug:

VLW Online Rondetafel 2023

* * *

Presentaties

Raymond Hoogendoorn

ArtificialIntelligence

Arjen Wierikx

BuildingACircularSupplyChain

BuildingACircularSupplyChain_Factsheet

CPMM- VLW-Delen

* * *

Hieronder een korte terugblik op deze online rondetafel

* * *

VLW Online Rondetafel

‘Is logistiek klaar voor de toekomst? Debat over AI en logistiek & Circulariteit en logistiek’

Op donderdag 16 november organiseerde de VLW een Ronde Tafel met experts uit onderzoek, bedrijfsleven en overheid over twee actuele thema’s die onze logistiek klaar moeten maken voor de toekomst. Zoals bij ieder initiatief van de VLW, kreeg iedere deelnemer de kans om actief deel te nemen aan het debat, in een open, constructieve en gemoedelijke sfeer. 66 deelnemers meldden zich aan.

Na een introductie door Stef Weijers en Bart Vannieuwenhuyse (respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de VLW) kwamen de volgende inleiders aan het woord: Raymond Hoogendoorn (Lector AI aan de Hogeschool Rotterdam) over “Artificial Intelligence (AI) voor Duurzamere en Efficiëntere Logistiek”, en Arjen Wierikx (Promovendus aan de Hogeschool Utrecht) over “Circulaire prestaties in organisaties meetbaar maken”.

Zijn we met onze logistiek klaar voor de toekomst? Dat was deze middag de hoofdvraag. Nemen we als logistici een eerder afwachtende houding aan, of is het ook aan de logistiek om initiatieven te nemen in het innoveren en verduurzamen van logistieke processen en activiteiten?

Zowel “AI” als “Circulariteit” zijn actuele thema’s binnen de boeiende wereld van de logistiek. Wellicht niemand zal deze als onbelangrijke thema’s afwimpelen. Toch blijven er vele open vragen.

De voorgestelde onderzoekstrajecten zijn bijgevolg relevant en nodig. 

Beide onderwerpen worden getypeerd door een veelheid aan opportuniteiten en opties. Belangrijk zal zijn om de juiste prioritering te stellen. Vooreerst hebben we nood aan definiëring, ordening,

en vervolgens meetinstrumenten om de effectieve impact te bepalen. Beide sprekers boden deze. 

Een optimaal gebruik van AI vóóronderstelt intensere samenwerking tussen partners in de logistieke keten. Dat kwam meermaals naar boven, in de logistieke ketens en tussen die ketens, zowel voor het structureel delen van data als voor het opzetten van circulaire systemen. Maar de verschillende belangen van de partijen en hun verschillende posities in de zeggenschap over de logistieke keten, vormen niet zelden een structurele belemmering voor open samenwerking. Wellicht zijn niet de AI technologie, maar eerder de psychologie, lees de acceptatie van de specifieke AI toepassing door alle betrokken partijen, de sleutel tot succes voor een dergelijke nieuwe technologie. 

Dienen we in de logistiek AI zonder meer te ‘omarmen’? Wat betekent dit concreet? Wegen de voordelen altijd op tegen de nadelen? We moeten hier met open vizier naar kijken, waarbij verschillende disciplines elkaar kunnen versterken. Finaliteit moet een slimmere logistiek zijn, die gedragen wordt door alle direct belanghebbenden, hetgeen zich vervolgens vertaalt in een efficiëntere benutting van capaciteiten en een duurzamere invulling van die logistiek. De voordelen zijn in principe legio, maar welke applicaties zullen echt impact hebben, en hoe krijg je daar draagvlak voor? In welke situaties werkt bijvoorbeeld een AI route optimalisatie aanzienlijk beter dan een reguliere, maar ook hoe zorg je er dan voor dat de chauffeurs en andere medewerkers hun werkplezier behouden?

Streven naar meer circulariteit is iets dat veel breder gaat dan het realiseren van de zogenaamde closed loops. Wellicht ligt de toekomst eerder in netwerken met diverse kringen waarin intens wordt samengewerkt door diverse actoren, elk gespecialiseerd in een activiteit die waarde toevoegt in het netwerk. Op welk niveau meet je de circulariteit, op dat van een land, een regio, stad, of bedrijf? Of juist op het nivo van een logistieke keten? Diverse methodieken zijn deze middag de revue gepasseerd. Interessant was dat enkele specifieke methodieken expliciet het effect hadden dat ze bijdroegen aan het openen van de discussie binnen het (MKB)bedrijf over hun beleid ten aanzien van circulariteit! Een stukje actie-onderzoek.  

Ook overheden hebben een rol hebben in deze innovaties. Zij kunnen het wet- en regelgevend kader creëren waarbinnen nieuwe samenwerkingsverbanden en disruptieve technologieën op een veilige en effectieve manier kunnen functioneren. Een waardevolle rol!

* * *

VLW ONLINE RONDETAFEL 2023

Is logistiek klaar voor de toekomst?

Debat over AI en logistiek &
Circulariteit en logistiek

Donderdag 16 november 2023 16:00 –18:00 uur

Op donderdag 16 november a.s. van 16:00 – 18:00 uur praten we met experts uit onderzoek, bedrijfsleven en overheid over twee actuele thema’s die onze logistiek klaar moeten maken voor de toekomst. Zoals bij ieder initiatief van de VLW, krijgt iedere deelnemer de kans om actief deel te nemen aan het debat, in een open, constructieve en gemoedelijke sfeer.

Programma
* Introductie: Stef Weijers en Bart Vannieuwenhuyse (resp. Voorzitter en Vice-Voorzitter VLW)
* Artificial Intelligence voor Duurzamere en Efficiëntere Logistiek – door Raymond
   Hoogendoorn (Lector AI
Hogeschool Rotterdam)
* Circulaire prestaties in organisaties meetbaar maken – door Arjen Wierikx (Promovendus
   Hogeschool Utrecht)
* Synthese en afsluiting (allen)

Sprekers
In deze ronde tafel gaat Raymond Hoogendoorn in op de transformerende rol van kunstmatige intelligentie bij toekomstige ontwikkelingen in de logistieke sector. Hij verkent hoe AI-gestuurde oplossingen niet alleen de efficiëntie van de supplychain optimaliseren, maar ook milieuvriendelijke logistieke toepassingen mogelijk maken. Door gebruik te maken van de kracht van AI kunnen bedrijven hun activiteiten stroomlijnen, afval minimaliseren en zo bijdragen aan een duurzamere wereld. De presentatie richt zich ook op de toepassing van AI voor zelforganiserende logistiek met gebruik van ‘Federated Learning’ voor een gedecentraliseerde benadering van logistiek.

Vervolgens neemt Arjen Wierikx ons verder mee in de toekomst. In 2050 mogen we allemaal voor 100% circulair zijn. Maar wat betekent dat nu? En nog belangrijker, aan welke knoppen kun je draaien om daar te komen? In zijn onderzoeksprogramma staat het meetbaar maken van circulaire prestaties in organisaties centraal, samen met de maatregelen vanuit verschillende invalshoeken om hier invloed op uit te oefenen. Hij gaat in op de ontwikkeling van een maturity model, de resultaten van een pilot bij de provincie Utrecht en de onderzoeksagenda voor de komende jaren. Specifieke aandacht is er voor de ‘balans tussen diepgang en relevantie’ voor de praktijk, en ook het iteratieve karakter van het project.

Aanmelden
Deelname aan de onlinebijeenkomst is gratis en vindt plaats via TEAMS. Na aanmelding ontvangt u een toegangslink. U kunt zich aanmelden voor deze Online Rondetafel door onderstaande link te volgen:
AANMELDEN VLW Online Rondetafel donderdag 16 november 2023
Na aanmelding ontvangt u verdere informatie.

Voor uw agenda
De 29ste VLW vindt plaats op donderdag 21 en vrijdag 22 maart 2024 in Tegelen (NL) bij Bilderberg Chateau Holtmühle.